Op deze pagina staan de Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) waaronder u (“U”) gebruik kunt maken van de websites en de diensten van Meedoeninpurmerend.nl (“Meedoeninpurmerend.nl ) (elk zoals hieronder bepaald).


Deze Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen U en Meedoeninpurmerend.nl Iedere keer dat U gebruik maakt van of toegang hebt tot enige site van Meedoeninpurmerend.nl, worden deze voorwaarden geacht door U te zijn aanvaard. Indien U de Voorwaarden zoals hier vermeld niet accepteert, gebruik de Meedoeninpurmerend.nl Site dan niet of maak geen gebruik van Meedoeninpurmerend.nl

 

Als Meedoeninpurmerend.nl Site geldt de enige website die door Meedoeninpurmerend.nl wordt beheerd, hetzij gedeeltelijk of op andere wijze (inclusief, zonder beperking, Meedoeninpurmerend.nl.com en Meedoeninpurmerend.nl). De Meedoeninpurmerend.nl Site bevat een verscheidenheid aan functionaliteit en diensten, waaronder een online service voor het aanbieden van - en zoeken naar- mogelijkheden voor werkgelegenheid (“Meedoeninpurmerend.nl Services”). In de Meedoeninpurmerend.nl Sites zijn ook online Communities opgenomen, bedoeld voor gebruikers van de Meedoeninpurmerend.nl Sites (“Gebruikers”) om professioneel en persoonlijk waardevol te kunnen “netwerken”, op basis van gemeenschappelijke ervaringen en interesses (“Meedoeninpurmerend.nl Communities”). De Meedoeninpurmerend.nl Sites stellen Gebruikers in staat om individuele profielen aan te maken waarin persoonlijke informatie kan staan (“Profielen”) en om deze Profielen, of delen ervan, openbaar te maken.

 

Meedoeninpurmerend.nl kan deze Voorwaarden op enig moment herzien door deze in een herziene versie op deze webpagina te plaatsen. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om U van de op dat moment geldende Voorwaarden op de hoogte te stellen, want ze zijn voor U van toepassing.

 

Van Gebruikers die deze Voorwaarden schenden kan de toegang tot- en het gebruik van – de Meedoeninpurmerend.nl Sites worden opgeschort of beëindigd naar goeddunken van Meedoeninpurmerend.nl.

1. Het gebruik van de inhoud van de Meedoeninpurmerend.nl Site.

Meedoeninpurmerend.nl geeft U de bevoegdheid, onder deze Voorwaarden, om toegang te hebben tot - en gebruik te maken van - de Meedoeninpurmerend.nl Sites en de Meedoeninpurmerend.nl Inhoud daarvan (als hieronder bepaald) en om de inhoud die op de Meedoeninpurmerend.nl Site wordt aangeboden of van daaruit toegankelijk is, voor Uw, persoonlijke, niet commerciële gebruik, te downloaden en af te drukken. De inhoud van de Meedoeninpurmerend.nl Sites zoals ontwerpen, teksten, grafieken, beeldmateriaal,video, informatie, logo’s, iconen van knoppen, software, geluidsbestanden en andere inhoud van Meedoeninpurmerend.nl (gezamenlijk te noemen “Meedoeninpurmerend.nl Inhoud”) zijn beschermd door auteurs-, merkrechten en andere wetgeving. Alle Meedoeninpurmerend.nl Inhoud is eigendom van Meedoeninpurmerend.nl of haar licentiegevers. Het compileren (daarmee is bedoeld het verzamelen, arrangeren en samenstellen) van alle inhoud van de Meedoeninpurmerend.nl Site is het exclusieve recht van Meedoeninpurmerend.nl en is beschermd door auteurs-, merkrechten en andere wetgeving. Door onbevoegd gebruik van de Meedoeninpurmerend.nl Inhoud kunnen deze wetten en/of andere van toepassing zijnde voorschriften, regelgeving en statuten worden overtreden. Dit is absoluut verboden. U moet alle auteurs-, merkrechten, servicemerk en andere eigendomsverklaringen die in de oorspronkelijke Meedoeninpurmerend.nl Inhoud zijn opgenomen, op elke toegestane kopie die U van de Meedoeninpurmerend.nl Inhoud maakt, laten staan.

Enige programmeercode die Meedoeninpurmerend.nl maakt voor het genereren of weergeven van Meedoeninpurmerend.nl Inhoud of de pagina’s waaruit een Meedoeninpurmerend.nl Site bestaat, is ook beschermd door het auteursrecht van Meedoeninpurmerend.nl en U mag deze code niet kopiëren of aanpassen, een en ander conform toepasselijk recht.

U mag geen enkele andere Meedoeninpurmerend.nl Inhoud gebruiken op enige andere website of op een computer die op een netwerkomgeving is aangesloten (met inbegrip van - en zonder beperking - door uploaden of herpubliceren van Meedoeninpurmerend.nl Inhoud op enige internet -, intranet - of extranet – website of door verwerking van de Meedoeninpurmerend.nl Inhoud in enige database of compilatie, voor welk doel dan ook.) Tenzij expliciet hier aangegeven, mag niets in deze Voorwaarden worden opgevat als het verstrekken van enige licentie op intellectuele eigendomsrechten, noch door uitsluiting, implicatie of op ander wijze. Deze licentie is te allen tijde herroepbaar zonder kennisgeving en met of zonder reden.

2. Gebruik van Meedoeninpurmerend.nl Services.

De functionaliteit om een vacature te plaatsen, CV database (“Meedoeninpurmerend.nl CV Database”) en andere functionaliteit van de Meedoeninpurmerend.nl Sites mag alleen worden gebruikt door privépersonen die werk/ en of carrière-informatie zoeken en door werkgevers die medewerkers zoeken. Bovendien mogen privépersonen gebruik maken van de Meedoeninpurmerend.nl Communities voor toegestane beroepsmatige en persoonlijke netwerkdoeleinden. Op Uw gebruik van de Meedoeninpurmerend.nl Services zijn eveneens andere contracten die U mogelijk met Meedoeninpurmerend.nl hebt, van toepassing. In het geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en enig ander contract dat U met Meedoeninpurmerend.nl hebt, gelden de voorwaarden van Uw contract. De term “Plaatsen” zoals deze hier wordt gebruikt duidt op informatie die U verstuurt, publiceert of weergeeft op een Meedoeninpurmerend.nl Site.

 

Alle Meedoeninpurmerend.nl Gebruikers stemmen ermee in zich te houden aan het verbod om:

(a) materiaal beschikbaar te stellen, te plaatsen, te verspreiden, op te slaan of te vernietigen, waaronder zonder beperking Meedoeninpurmerend.nl Inhoud, dat in overtreding is met enige geldende wet of regelgeving - waaronder ook, maar niet uitsluitend, wetten of regelgeving vallen waarin het verzamelen, verwerken of overdragen van persoonlijke informatie is vastgelegd- evenals materiaal dat in strijd is met het privacybeleid van Meedoeninpurmerend.nl;

(b) enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van de Meedoeninpurmerend.nl Site;

(c) enig middel gebruiken om op enige Meedoeninpurmerend.nl Site te navigeren of te zoeken anders dan de hulpmiddelen die beschikbaar zijn op de site, anders dan de normaal beschikbare internet explorers van derden, of anders dan de door Meedoeninpurmerend.nl goedgekeurde tools;

(d) gebruik te maken van data mining, robots of dergelijke middelen voor het verzamelen of onttrekken van gegevens;

(e) overtreding van of een poging daartoe van de beveiliging van enige Meedoeninpurmerend.nl Site waaronder een poging tot beproeven, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of doorbreken van de beveiliging - of authenticiteitmaatregelen zonder de juiste bevoegdheid;

(f) het vervalsen van een TCP/IP datapakket header of enig onderdeel van de informatie in de header in een e-mail of mededeling van een nieuwsgroep;

(g) het ongedaan maken van technische ontwikkelingen of het afbreken van enig onderdeel van enige Meedoeninpurmerend.nl Site;

(h) op welke wijze dan ook bijeenbrengen, kopiëren of dupliceren van de Meedoeninpurmerend.nl Inhoud of van beschikbare informatie op welke Meedoeninpurmerend.nl Site dan ook, inclusief verlopen vacatures, anders dan toegestaan in deze Voorwaarden;

(i) opnemen of linken naar enige Meedoeninpurmerend.nl Inhoud of informatie die beschikbaar is op enige Meedoeninpurmerend.nl Site, tenzij het onder deze Voorwaarden is toegestaan;

(j) het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd of goedgekeurd of die instructieve informatie bieden over illegale activiteiten of andere activiteiten die onder deze Voorwaarden verboden zijn, zoals het maken of kopen van illegale wapens, inbreuk op iemands privacy, het verschaffen of creëren van computervirussen of illegaal gekopieerde media;

(k) plaatsen van enige CV of solliciteren voor enige vacature uit naam van een derde;

(l) enig contact van een werkgever met enige agent, agentschap of derde overdragen;

(m) meer dan één kopie van hetzelfde CV openbaar maken op enig moment;

(n) het met derden delen van enige inlogcodes op welke Meedoeninpurmerend.nl Site dan ook;

(o) toegang tot gegevens die niet voor U bestemd zijn of inloggen op een server of account waarvoor U geen toegangsbevoegdheid hebt;

(p) het plaatsen of versturen naar enige Meedoeninpurmerend.nl Site van onvolledige, foutieve of onjuiste biografische informatie die niet van U is;

(q) inhoud plaatsen die verboden is of pagina’s plaatsen die alleen met een wachtwoord toegankelijk zijn of verborgen pagina’s of afbeeldingen;

(r) verwerven van wachtwoorden of persoonlijke identificeerbare informatie van andere Gebruikers;

(s) het verwijderen of veranderen van enig materiaal dat door een andere persoon of rechtspersoon is geplaatst; (t) verstoring, verstoring teweeg brengen of aanzetten tot verstoring van enige groep, onderneming of individu:

(u) aan een Gebruiker ongevraagde post of e-mail sturen, ongevraagd opbellen of iemand ongevraagde faxen sturen waarin propaganda wordt gemaakt voor en/of producten en services worden aangeprezen of contact opnemen met die Gebruikers die speciaal hebben gevraagd om niet door U te worden benaderd;

(v) proberen tussenbeide te komen met diensten voor enige Gebruiker, host of netwerk, waaronder, maar niet alleen daardoor, door middel van het sturen van een virus naar de Meedoeninpurmerend.nl Site, overbelasting, “overspoelen”, “spam”, “mailbombardement” of “laten crashen”;

(w) propageren of goedkeuren van een illegale of ongeautoriseerde kopie van een door auteursrecht of andere wetgeving beschermd werk, zoals door het verschaffen of het beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde computerprogramma’s of links daarna toe, door het verschaffen of beschikbaar stellen van informatie die het mogelijk maakt om door de fabrikant geïnstalleerde middelen voor kopieerbescherming te omzeilen of door het verschaffen of beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde muziek of andere media of links naar illegaal gekopieerde muziek of andere mediabestanden;

(x) het gebruik van de Meedoeninpurmerend.nl Services voor enig onwettig doel of enig illegale activiteit of het plaatsen of versturen van enige inhoud, CV, of vacatureplaatsing dat lasterlijk is, smadelijk, impliciet of expliciet aanstootgevend, vulgair, obsceen, bedreigend, beledigend, tot haat aanzet, racistisch, discriminerend of van bedreigende aard is, of mogelijk irritatie, ongemak, verlegenheid of angst kan veroorzaken of schade aan enig persoon kan veroorzaken of een link naar pornografisch, indecent of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook bevat, vast te stellen door een beslissing van Meedoeninpurmerend.nl; of

(y) een CV posten die geen doorsnee CV is en waarvan het doel is om producten of diensten te adverteren of promoten.

Overtreding van het systeem- of netwerkbeveiliging kan leiden tot civiele aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke vervolging. Meedoeninpurmerend.nl zal alle voorvallen onderzoeken die dergelijke overtredingen in kunnen houden en kan gerechtelijke instanties inschakelen en daarmee samenwerken bij het vervolgen van Gebruikers die bij dergelijke overtredingen zijn betrokken.

3. Aanvullende Voorwaarden die op Werkgevers van toepassing zijn.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van Uw werkgever account, Profiel en wachtwoorden waar dat van toepassing is. U mag Uw wachtwoord of andere toegangsinformatie tot Uw account, niet, tijdelijk of permanent, delen met welke andere derde dan ook en U bent verantwoordelijk voor elk gebruik dat van Uw registratie bij de Meedoeninpurmerend.nl Site en van wachtwoorden, al dan niet met Uw instemming, wordt gemaakt. U stemt ermee in om Meedoeninpurmerend.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van Uw werkgever account, Profiel of Uw wachtwoorden.

Werkgevers zijn als enige verantwoordelijk voor hun vacatureplaatsing op Meedoeninpurmerend.nl Sites. Meedoeninpurmerend.nl wordt niet gezien als werkgever met betrekking tot Uw gebruik van enige Meedoeninpurmerend.nl Site en Meedoeninpurmerend.nl is niet verantwoordelijk voor enige beslissing betreffende de werkgelegenheid, om welke reden dan ook, die wordt genomen door een partij die vacatures plaatst op enige Meedoeninpurmerend.nl Site.

U begrijpt en erkent dat indien U Uw werkgeveraccount opzegt of Uw werkgever- account wordt beëindigd, al Uw accountinformatie van Meedoeninpurmerend.nl, inclusief de opgeslagen CV’s, netwerkcontacten en e-mail adreslijsten, als verwijderd worden aangemerkt in - en mogen worden verwijderd uit, de Meedoeninpurmerend.nl database. Informatie kan gedurende enige tijd nog beschikbaar blijven door vertragingen in het uitvoeren van de verwijdering door de internetservers van Meedoeninpurmerend.nl.

Om onze Meedoeninpurmerend.nl Community Gebruikers te beschermen tegen commerciële reclame of verzoeken, behoudt Meedoeninpurmerend.nl zich het recht voor om het aantal e-mails dat een werkgever aan Gebruikers kan sturen, te beperken tot een aantal dat Meedoeninpurmerend.nl, uitsluitend naar haar oordeel, passend acht.

Kandidatenprofielen die van de Gebruiker Inhoud zijn afgeleid, kunnen ook via de Sites ter beschikking worden gesteld. Meedoeninpurmerend.nl geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van dergelijke afgeleide werken of hun geschiktheid om door werkgevers te worden geëvalueerd. Afgeleide profielen kunnen aanzienlijk afwijken van de Gebruiker Inhoud.

 

Vacatures

Niet toegestaan is het in een geplaatste vacature opnemen van:

(a) andere hyperlinks dan die waarvoor Meedoeninpurmerend.nl specifiek toestemming heeft gegeven;

(b) misleidende, onleesbare of “verborgen” trefwoorden, herhaalde trefwoorden of trefwoorden die niet relevant zijn voor de aangeboden vacature, zoals Meedoeninpurmerend.nl naar redelijkheid heeft vastgesteld;

(c) namen, logo’s of handelsmerken van niet geassocieerde ondernemingen anders dan die van Uw klant en behoudens die waarvoor Meedoeninpurmerend.nl uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. (d) namen van hogere opleidingen, plaatsen, staten, steden of landen die geen verband houden met de vacature; (e) meer dan één functie of functieomschrijving, meer dan één locatie of meer dan één functiecategorie, tenzij het product dat toestaat;

(f) onzorgvuldige, onjuiste of misleidende informatie; en

(g) materiaal of links naar materiaal dat mensen op sexuele, gewelddadige of andere wijze exploiteert of dat persoonlijke informatie verlangt van een ieder die onder de 16 is.

 

U mag Uw Meedoeninpurmerend.nl vacature niet gebruiken om:

(a) vacatures te plaatsen op een wijze die niet in overeenstemming is met de geldende locale, nationale en internationale wetgeving, waaronder, maar daartoe niet beperkt, wetten betreffende arbeid en werkgelegenheid, gelijke werkgelegenheidskansen en eisen aan arbeidsgeschiktheid, gegevensbescherming, toegang tot en gebruik van gegevens en intellectueel eigendom.

(b) vacatures te plaatsen waarvoor het staatsburgerschap van een bepaald land of een legaal, permanent verblijf in een land is vereist, als voorwaarde voor in dienstneming, tenzij dit vereist is om te voldoen aan de wet- of regelgeving of om te voldoen aan een contract met een nationale, landelijke of locale overheid;

(c) vacatures te plaatsen die een eis of een criterium voor selectie inhouden betreffende de vacature waarbij een dergelijke eis of criterium geen eigenlijke en wettelijk vereiste is voor die vacature;

(d) vacatures te plaatsen of andere advertenties voor concurrenten van Meedoeninpurmerend.nl of vacatures te plaatsen of andere inhoud die links bevatten naar enige site die met Meedoeninpurmerend.nl concurreert.

(e) verkopen, aanbevelen of adverteren van producten of diensten:

(f) het plaatsen van enig franchise-, piramideprogramma, “club lidmaatschap”, distributienetwerk, mogelijkheden voor netwerkmarketing (Multi-level) of constructies met verkoopagentschappen;

(g) het plaatsen van enige business mogelijkheid waarvoor vooraf of periodiek een betaling is vereist of waarvoor het werven van nieuwe leden, sub- verkopers of sub- agentschappen is vereist;

(h) het plaatsen van enige business mogelijkheid op basis van commissie, tenzij er duidelijk in de vacature is vermeld dat de beschikbare baan uitsluitend op basis van commissie is en het product dat de job seeker moet gaan verkopen, duidelijk wordt beschreven;

(i) het propageren van enige mogelijkheid die geen bonafide werkgelegenheid vertegenwoordigt;

(j) het op enige Meedoeninpurmerend.nl Site plaatsen van vacatures voor modellenwerk, acteren, talent – of amusementsbureaus of functies als talentscout;

(k) seksuele diensten aanbieden of medewerkers zoeken voor banen van seksuele aard;

(l) verzoeken voor het gebruik van menselijke organen of ter beschikking stellen van menselijke organen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, diensten voor de voortplanting zoals eiceldonatie en draagmoederschap;

(m) het ondersteunen van een bepaalde politieke partij, politiek programma, politieke stelling of onderwerp;

(n) het propageren van een bepaald geloof;

(o) vacatures plaatsen met een standplaats in landen die onderworpen zijn aan economische sanctie van de regering van de Verenigde Staten;

(p) met uitzondering waar dit onder de geldende wetgeving is toegestaan, vacatures plaatsen waarbij van de sollicitant vereist wordt om informatie te verstrekken met betrekking tot zijn/haar (i) ras of etnische afkomst (ii) politieke overtuiging (iii) geestelijke of geloofsovertuiging (iv) lidmaatschap van een werkgeversorganisatie (v) fysieke of mentale gezondheid (vi) seksualiteit (vii) strafblad of gerechtelijke vervolging of (vii) leeftijd.

Meedoeninpurmerend.nl behoudt het recht voor om enige geplaatste vacature of inhoud van eender welke Meedoeninpurmerend.nl Site te verwijderen, waarvan Meedoeninpurmerend.nl in redelijkheid beslist, dat deze niet in overeenstemming is met de hierboven staande Voorwaarden of indien enige inhoud is geplaatst waarvan Meedoeninpurmerend.nl meent dat het niet de belangen van Meedoeninpurmerend.nl dient.

Indien U op enig moment, in de tijd dat U gebruik maakt van de Meedoeninpurmerend.nl Services, tegenover Meedoeninpurmerend.nl onwaarheden verkondigt of op een andere manier Meedoeninpurmerend.nl misleidt met betrekking tot de aard van Uw ondernemingsactiviteiten, is dat voor Meedoeninpurmerend.nl een reden om Uw gebruik van de Meedoeninpurmerend.nl Services met onmiddellijke ingang en zonder enig recht op schadevergoeding, restitutie of kwijtschelding van overeengekomen diensten of producten te beëindigen.

CV Database
Het gebruik van de Meedoeninpurmerend.nl CV Database door Werkgevers

U moet de Meedoeninpurmerend.nl CV Database gebruiken zoals in deze Voorwaarden en in enig ander contract dat tussen U en Meedoeninpurmerend.nl bestaat, is vermeld. U moet de Meedoeninpurmerend.nl CV Database gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van privacy- en gegevensbescherming en U stemt ermee in dat U geen gegevens uit de Meedoeninpurmerend.nl CV Database aan enige derde prijs zult geven, tenzij U een bevoegd bureau voor personeelwerving, advertentiebureau of ander agentschap bent of het CV expliciet voor werkgelegenheidsdoelen gebruikt.

U moet passende fysieke, technische en administratieve maatregelen treffen om de gegevens die U uit de Meedoeninpurmerend.nl CV Database hebt verkregen te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaar maken wijziging of vernietiging. Het is U verboden om de gegevens voor de inlogidentificatie van de, aan de vestiging gebonden licentie, te delen met welke derde dan ook, noch de gegevens voor de inlogidentificatie voor de “betaal per keer bekijken” licentie, voor de CV Database, met derden te delen.


De Meedoeninpurmerend.nl CV Database mag niet worden gebruikt voor:

(a) enig doel anders dan als een werkgever die medewerkers zoekt, inclusief maar niet uitsluitend, adverteren met aanbiedingen, producten en services aan plaatsers van een CV;

(b) ongevraagd opbellen of het sturen van faxen of ongevraagd sturen van post, e-mail of nieuwsbrieven aan plaatsers van CV’s of het opnemen van contact met enig persoon,tenzij hij/zij ermee heeft ingestemd dat U contact opneemt (indien instemming is vereist) of (indien geen uitdrukkelijke instemming is vereist) dat hij/zij U niet heeft geïnformeerd dat hij/zij zijn/haar CV niet opvraagbaar heeft gemaakt); of

(c) om bronnen van kandidaten te vinden of contact op te nemen met job seekers of plaatsers van CV’s, in verband met carrièrebeurzen en werkgelegenheid die onder dit Deel 3 zijn verboden.

Om een veilig en effectief gebruik voor al onze klanten te garanderen, houdt Meedoeninpurmerend.nl het recht voor om de hoeveelheid gegevens te beperken (inclusief het aantal CV’s dat kan worden bekeken) die door U gedurende een bepaalde tijd mag worden benaderd. Deze limieten kunnen, uitsluitend naar het oordeel van Meedoeninpurmerend.nl, van tijd tot tijd worden aangepast.

Per post:

April Jodoin
Director, Compliance and Fraud Prevention
Meedoeninpurmerend.nl Worldwide, Inc.
5 Clock Tower Place, Suite 500
Maynard, Massachusetts 01754
USA

4. Gebruiker Inhoud en Beschikbaar gesteld Materiaal.

Je begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafieken, video, advertenties, berichten of andere materialen die door Jou beschikbaar zijn gesteld, geplaatst of getoond op of via een Meedoeninpurmerend.nl Site (“Gebruiker Inhoud”)geheel onder de verantwoordelijkheid vallen van degene waarvan bedoelde Gebruiker Inhoud oorspronkelijk afkomstig is. Meedoeninpurmerend.nl doet geen aanspraak op eigenaarschap of zeggenschap over enige Gebruiker Inhoud. Jij of een derde licentiegever, al naar van toepassing is, houden alle patenten, merkrechten en auteursrecht op enige Gebruiker Inhoud die je beschikbaar stelt, plaatst of weergeeft op of via Meedoeninpurmerend.nl en Jij bent verantwoordelijk voor het, op passende wijze, beschermen van bedoelde rechten. Door het beschikbaar stellen, plaatsen of weergeven van Gebruiker Inhoud op of via Meedoeninpurmerend.nl, geef Je Meedoeninpurmerend.nl wereldwijd, niet exclusief en vrij van royalty’s, toestemming voor het kopiëren, aanpassen, verspreiden en publiceren van bedoelde Gebruiker Inhoud via Meedoeninpurmerend.nl. Bovendien, door het beschikbaar stellen, plaatsen of weergeven van bedoelde Gebruiker Inhoud die bedoeld is om beschikbaar te zijn voor het publiek, geef je Meedoeninpurmerend.nl wereldwijd, niet exclusief en vrij van royalty’s toestemming voor het kopiëren, aanpassen, verspreiden en publiceren van bedoelde Gebruiker Inhoud met het doel reclame te maken voor Meedoeninpurmerend.nl en haar diensten. Meedoeninpurmerend.nl beëindigt dit gebruik onder licentie, binnen een zakelijk redelijke termijn, nadat bedoelde Gebruiker Inhoud van Meedoeninpurmerend.nl is verwijderd. Meedoeninpurmerend.nl behoudt het recht tot weigering van het accepteren, plaatsen, weergeven of beschikbaar stellen van enig Gebruiker Inhoud, uitsluitend naar eigen oordeel.

Indien Je Gebruiker Inhoud plaatst in enig openbaar onderdeel van enige Meedoeninpurmerend.nl Site, geef Je daarmee elke Gebruiker toestemming voor: toegang tot, weergeven van, bekijken van, opslag van en het kopiëren van bedoelde Gebruiker Inhoud, voor persoonlijk gebruik. Met inachtneming van voorgaande behoudt de plaatser van bedoelde Gebruiker Inhoud die op enige Meedoeninpurmerend.nl Site is geplaatst, enige en alle rechten die zouden kunnen bestaan op bedoelde Gebruiker Inhoud. Meedoeninpurmerend.nl kan iedere Gebruiker Inhoud beoordelen en verwijderen, ter uitsluitende beoordeling van Meedoeninpurmerend.nl, die in overtreding is met deze Voorwaarden, in overtreding is met de geldende wetten, regelgeving of voorschriften, beledigend is, verstorend, lasterlijk of illegaal is of de rechten schendt, of de veiligheid bedreigt of in gevaar brengt, van Gebruikers van enige Meedoeninpurmerend.nl Site. Meedoeninpurmerend.nl behoudt het recht om Gebruikers uit te sluiten en verdere toegang tot de Meedoeninpurmerend.nl Sites te voorkomen en/of het gebruik van Meedoeninpurmerend.nl Services door overtreding van de Voorwaarden of geldende wetten, regels of voorschriften. Meedoeninpurmerend.nl kan aangaande Gebruiker Inhoud elke actie ondernemen, die zij noodzakelijk of passend acht, uitsluitend door Meedoeninpurmerend.nl te beoordelen, indien zij denkt dat bedoelde Gebruiker Inhoud aansprakelijkheid voor Meedoeninpurmerend.nl zou kunnen veroorzaken, schade aan Meedoeninpurmerend.nls merknaam of imago bij het publiek zou kunnen toebrengen of er de oorzaak van zou kunnen zijn dat Meedoeninpurmerend.nl Gebruikers verliest of (totaal of gedeeltelijk)de diensten van haar ISP’s of andere leveranciers.

Meedoeninpurmerend.nl staat niet in voor of garandeert niet dat de Gebruiker Inhoud of enig andere mededelingen die door Gebruikers zijn geplaatst naar waarheid, accuraat of betrouwbaar zijn, noch keurt Meedoeninpurmerend.nl enige mening die door een Gebruiker wordt verkondigd, goed. Jij erkent dat enig gebruik van materiaal dat door andere Gebruikers is geplaatst, voor Jouw eigen risico is.

Je mag in geen enkele Gebruiker Inhoud die ter beschikking is gesteld aan Meedoeninpurmerend.nl Communities, informatie opnemen, die kan worden opgevat als een rechtstreekse sollicitatie, advertentie of werving, voor een beschikbare baan die gericht is op personen die werk zoeken op ofwel full time of parttime basis. Om onze Meedoeninpurmerend.nl Community Gebruikers te beschermen tegen commerciële reclame of verzoeken, behoudt Meedoeninpurmerend.nl zich het recht voor om het aantal e-mails dat een Gebruiker aan andere Gebruikers kan sturen, te beperken tot een aantal dat Meedoeninpurmerend.nl, uitsluitend door haar te beoordelen, passend acht.

Kandidatenprofielen die van de Gebruiker Inhoud zijn afgeleid, kunnen ook via de Sites ter beschikking worden gesteld. Meedoeninpurmerend.nl is niet aansprakelijk met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van dergelijke afgeleide werken of hun geschiktheid om door werkgevers te worden geëvalueerd. Afgeleide profielen kunnen aanzienlijk afwijken van de Gebruiker Inhoud. We stellen het op prijs om iets van onze Gebruikers te vernemen en zijn blij met Jouw commentaar aangaande onze services en de Meedoeninpurmerend.nl Sites. Houd er echter rekening mee dat ons beleid het ons niet toestaat om andere creatieve ideeën, suggesties, uitvindingen of materialen te accepteren of in overweging te nemen, dan waarom we zelf specifiek hebben gevraagd. We vragen Je, hoewel we Jouw feedback op onze services op prijs stellen, om in Jouw commentaar met betrekking tot onze services duidelijk te zijn en geen creatieve ideeën, uitvindingen, suggesties of materialen ter beschikking te stellen. Indien Je ons,ondanks ons verzoek, creatieve voorstellen, ideeën, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie (gezamenlijk het “Aanbod”)stuurt, dan wordt dit Aanbod daarmee het eigendom van Meedoeninpurmerend.nl, of, in het geval dat Meedoeninpurmerend.nl niet exclusief alle rechten kan verwerven met betrekking tot het Aanbod, verstrek je hierbij aan Meedoeninpurmerend.nl een onherroepelijk en voortdurend recht van gebruik van alle nu bekende of later te ontdekken rechten op het Aanbod en het recht om onbeperkt van het Aanbod gebruik te maken voor welk doel dan ook, commercieel of op ander wijze, zonder vergoeding aan Jou of enig andere persoon. Niets van het Aanbod valt onder enige verplichting of vertrouwelijkheid van onze kant eb we zijn niet aansprakelijk voor enig gebruik of openbaar maken van welk Aanbod dan ook.

Heeft U hulp nodig bij een probleem als job seeker? Neem contact op.

5. Opzegging als gevolg van Gebruikers Die Het Auteursrecht Of Andere Rechten Aangaande Intellectueel Eigendom Van Anderen.

Meedoeninpurmerend.nl respecteert het intellectueel eigendom van anderen en we vragen onze Gebruikers en partners voor de inhoud, om hetzelfde te doen. Het zonder toestemming plaatsen, reproduceren, kopiëren, verspreiden, wijzigen, openbaar maken of voor publiek uitvoeren van met auteurs- of merkrecht beschermde werken, betekent schending van de rechten van de eigenaren. Als voorwaarde voor het gebruik dat U maakt van de Meedoeninpurmerend.nl Sites, stemt U erin toe de Meedoeninpurmerend.nl Site niet te gebruiken voor het op enige wijze schenden van de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Meedoeninpurmerend.nl behoudt het recht om het account van enige Gebruiker te beëindigen en de toegang tot de Meedoeninpurmerend.nl Sites voor enige Gebruiker te blokkeren, die herhaaldelijk overtreder is van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. Meedoeninpurmerend.nl behoudt het recht, uitsluitend door haar te beoordelen, om actie te ondernemen om toegang tot de site te beëindigen en/of de accounts op enig moment te beëindigen, uitsluitend door haar te beoordelen, bij Gebruikers die enig intellectueel eigendomsrecht van anderen schenden, ongeacht of deze schending herhaaldelijk is, met of zonder berichtgeving en zonder enige aansprakelijkheid tegenover de Gebruiker die is opgezegd of tegenover de Gebruiker waarvan de toegang is geblokkeerd. Ondanks het voorgaande, in het geval dat U te goeder trouw van mening bent dat een melding van de schending van auteurs- of merkrecht ten onrechte tegen U is ingediend, neem dan contact op met de Directeur van Compliance and Fraude zoals hierboven is beschreven.

6. Aansprakelijkheid van Meedoeninpurmerend.nl

De Meedoeninpurmerend.nl Sites functioneren als, onder meer, middelen voor (i) werkgevers om vacaturemogelijkheden te plaatsen en te zoeken naar kandidaten voor een baan en deze te evalueren en (ii) voor kandidaten om CV’s en Profielen te plaatsen en te zoeken naar mogelijke vacatures en deze te evalueren. Meedoeninpurmerend.nl screent of censureert deze overzichten, inclusief de aangeboden profielen, niet. Meedoeninpurmerend.nl is niet betrokken bij de uiteindelijke interactie tussen werkgevers en kandidaten. Daardoor is Meedoeninpurmerend.nl niet aansprakelijk voor de Gebruiker Inhoud, de kwaliteit, veiligheid of het legaal zijn van de geplaatste vacatures of CV’s, de waarheidsgetrouwheid of de juistheid van de overzichten, de mogelijkheid voor werkgevers om kandidaten vacaturemogelijkheden aan te bieden of de mogelijkheid voor kandidaten om beschikbare vacatures te vervullen. Meedoeninpurmerend.nl geeft geen garanties af met betrekking tot enige vacature, CV of Gebruiker Inhoud op de Meedoeninpurmerend.nlsite. Door voorbehoud van het recht door Meedoeninpurmerend.nl om Gebruiker Inhoud, geplaatste vacatures, CV’s of ander materiaal, van tijd tot tijd van de Meedoeninpurmerend.nl Sites te verwijderen, neemt Meedoeninpurmerend.nl geen enkele verplichting op zich om dat te doen en voor zover de wet het maximaal toelaat, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor het geval zij in gebreke blijft om een dergelijke actie uit te voeren.

Meedoeninpurmerend.nl Communities biedt mensen de mogelijkheid om voor professionele en persoonlijke doeleinden te netwerken. Meedoeninpurmerend.nl screent of censureert de Profielen of de Gebruiker Inhoud op de Meedoeninpurmerend.nl Sites niet. Meedoeninpurmerend.nl is niet betrokken bij de uiteindelijke communicatie tussen de Gebruikers. Daardoor heeft Meedoeninpurmerend.nl geen controle over de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de Profielen of de Gebruiker Inhoud die op de Meedoeninpurmerend.nl Site ter beschikking staan en garandeert zij geen enkel profiel of Gebruiker Inhoud op de Meedoeninpurmerend.nlsite.

Bedenk dat er risico’s zijn, waaronder maar niet uitsluitend, het risico op fysieke schade door in contact te staan met vreemden, minderjarigen of personen die onder valse voorwendselen handelen. U neemt alle risico’s aan die gepaard gaan met het in contact zijn met andere Gebruikers waarmee U in contact zou kunnen komen via de Meedoeninpurmerend.nl Sites. Door de aard kan de informatie van anderen aanstootgevend, schadelijk of onjuist zijn. In sommige gevallen wordt het van een onjuiste of misleidende identificatie voorzien. We verwachten dat U voorzichtigheid in acht zult nemen en Uw gezonde verstand gebruikt bij het gebruik van de Meedoeninpurmerend.nl Sites.

Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, kan Meedoeninpurmerend.nl niet bevestigen dat elke Gebruiker degene is, die hij voorgeeft te zijn. Omdat we niet betrokken zijn bij de contacten van Gebruiker tot Gebruiker en het gedrag van deelnemers op enige Meedoeninpurmerend.nl Site niet kunnen controleren, vrijwaart U Meedoeninpurmerend.nl (en onze agents en onze werknemers,in het geval van een geschil met één of meerdere Gebruikers, van aansprakelijkheid voor claims, eisen en schades (werkelijke en gevolgschade, direct en indirect) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, verwacht en niet verwacht, aangetoond en niet aangetoond, die voortkomen uit, of op enige manier verband houden met, bedoelde geschillen, voor zover zover de wet het toelaat.

Op de Meedoeninpurmerend.nl Sites en in de Meedoeninpurmerend.nl Inhoud kunnen onjuistheden of typefouten voorkomen. Meedoeninpurmerend.nl staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van enige Meedoeninpurmerend.nl Site of de Meedoeninpurmerend.nl Inhoud. Het gebruik van alle Meedoeninpurmerend.nl Sites en de Meedoeninpurmerend.nl Inhoud is voor Uw eigen risico. Regelmatig worden in de Meedoeninpurmerend.nl Site wijzigingen aangebracht. Deze kunnen op enig moment worden aangebracht. Meedoeninpurmerend.nl garandeert en belooft geen nader te omschrijven resultaten door het gebruik van enige Meedoeninpurmerend.nl Site. Geen enkel advies of informatie, noch mondeling noch schriftelijk door een Gebruiker, van Meedoeninpurmerend.nl verkregen of via of vanaf enige Meedoeninpurmerend.nl Site, biedt enige garantie als die niet nadrukkelijk in de Voorwaarden is vermeld.

Meedoeninpurmerend.nl raadt U aan een backup kopie van al Uw Gebruiker Inhoud te bewaren. Voor zover de wet het toestaat zal Meedoeninpurmerend.nl in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verwijderen, het verlies of onbevoegd wijzigen, van enige Gebruiker Inhoud.

Meedoeninpurmerend.nl biedt geen garantie voor de kwaliteit of aard van enige producten of services van derden die via een Meedoeninpurmerend.nl Site zijn aangeschaft. Enige vorm van toezegging, waarborg of garantie wordt uitsluitend gegeven door de leverancier van de producten of services van derden onder de voorwaarden waarmee de leverancier heeft ingestemd.

Bent U van mening dat iets op de site tegen deze Voorwaarden indruist neem dan contact op met ons.


Indien Meedoeninpurmerend.nl op de hoogte is gesteld van enige inhoud of ander materiaal die/dat zoals wordt vermoed niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, kan Meedoeninpurmerend.nl, uitsluitend door haar te beoordelen, het vermoeden onderzoeken en bepalen of al dan niet zal worden verlangd dat de inhoud wordt verwijderd. Meedoeninpurmerend.nl is tegenover Gebruikers niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van dergelijke activiteiten.

7. Verklaring van Verwerpen van Garantie

Voor zover DE WET het TOESTAAT GARANDEERT MEEDOENINPURMEREND.NL NIET DAT ENIGE MEEDOENINPURMEREND.NL SITE OF ENIGE MEEDOENINPURMEREND.NL SERVICE FOUTLOOS ZAL WERKEN OF DAT ENIGE MEEDOENINPURMEREND.NL SITE EN HAAR SERVERS VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE MECHANISMEN. MEEDOENINPURMEREND.NL IS NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL VAN KOSTEN DIE VOORTKOMEN UIT HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN UITRUSTING OF GEGEVENS OF ENIGE ANDERE KOSTEN, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE MEEDOENINPURMEREND.NL SITE OF DE MEEDOENINPURMEREND.NL INHOUD. DE MEEDOENINPURMEREND.NL SITES EN DE MEEDOENINPURMEREND.NL INHOUD WORDEN AANGEBODEN OP BASIS VAN DE “STATUS QUO” ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. Voor zover WETTELIJK TOEGESTAAN, VERWERPT MEEDOENINPURMEREND.NL ALLE GARANTIES, AL DAN NIET EX- OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN OVEREENSTEMMING MET DE WET.MEEDOENINPURMEREND.NL GEEFT GEEN GARANTIES VOOR DE JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE MEEDOENINPURMEREND.NL INHOUD, SERVICES, SOFTWARE, TEXT, GRAFIEKEN EN LINKS.

8. Uitsluiting Gevolgschade

Voor zover WETTELIJK TOEGESTAAN, AANVAARDEN MEEDOENINPURMEREND.NL, HAAR LEVERANCIERS OF ENIGE DERDE DIE OP ENIGE MEEDOENINPURMEREND.NL SITE IS VERMELD, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE IN WELKE VORM DAN OOK(WAARONDER, MAAR NIET UITSLUITEND, OORZAKELIJKE EN GEVOLGSCHADE, gederfde WINST OF SCHADES DIE VOORTKOMEN UIT HET VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN EEN KANS OP WERK OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSPROCESSEN)DIE VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK, VAN ENIGE MEEDOENINPURMEREND.NL SITE EN DE MEEDOENINPURMEREND.NL INHOUD, AL DAN NIET OP BASIS VAN GARANTIE, wanprestatie, ONRECHTMATIGE daad OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE grond EN ONAFHANKELIJK VAN het feit OF MEEDOENINPURMEREND.NL WEL OF NIET VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWAARSCHUWD.

9. Beperking van de Aansprakelijkheid

Voor zover WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MEEDOENINPURMEREND.NL DIE VOORTKOMT UIT OF VERBAND HOUDT MET ENIGE MEEDOENINPURMEREND.NL SITE OF JOUW GEBRUIK VAN DE MEEDOENINPURMEREND.NL INHOUD, AFGEZIEN VAN DE REDEN VOOR DE ACTIE (HETZIJ wanprestatie, ONRECHTMATIGE daad, GARANTIEBREUK OF ANDERSZINS), DE SOM VAN $100 NIET TE BOVEN GAAN.

10. Links naar andere Sites

De Meedoeninpurmerend.nl Site bevat links naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend beschikbaar gesteld als een faciliteit voor U en niet als een aanbeveling van Meedoeninpurmerend.nl voor de inhoud van bedoelde websites van derden. Meedoeninpurmerend.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van per link verbonden websites van derden en staat niet in voor de inhoud of de juistheid van materiaal dat op de websites van deze derden staat. Indien U besluit om de per link verbonden websites van derden te bezoeken doet U dat voor Uw eigen risico.

11. Geen Doorverkoop of Onbevoegd Commercieel Gebruik

U stemt ermee in Uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden niet door te verkopen of over te dragen. U stemt er eveneens mee in om ongeautoriseerd commercieel gebruik te maken van enige Meedoeninpurmerend.nl Site.

12. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om Meedoeninpurmerend.nl en haar nevenbedrijven en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, te vrijwaren van aansprakelijkheid, te beschermen voor en tegen enige aanspraken, acties of verzoeken, inclusief maar niet beperkt tot, redelijke juridische en administratieve kosten die verband houden met of voortkomen uit (i)enige Gebruiker Inhoud of ander materiaal dat U verstrekt aan enige Meedoeninpurmerend.nl Site, (ii) Uw gebruik van enige Meedoeninpurmerend.nl Inhoud of (iii) Uw overtreding van deze voorwaarden. Meedoeninpurmerend.nl zal U onmiddellijk op de hoogte stellen van enige aanspraak, aanklacht of vervolging van dien aard.

13. Algemeen

Meedoeninpurmerend.nl garandeert niet dat de Meedoeninpurmerend.nl Inhoud legaal kan worden bekeken of benaderd buiten Nederland. Toegang tot de Meedoeninpurmerend.nl Inhoud is voor bepaalde personen of in bepaalde landen mogelijk niet legaal. Indien U enige Meedoeninpurmerend.nl Site bezoekt doet U dat op Uw eigen risico en bent U verantwoordelijk voor het voldoen aan de wetten van Uw jurisdictie. Enige software die gedownload wordt van enige Meedoeninpurmerend.nl Site is verder onderworpen aan de geldende wetten.


Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wet. De jurisdictie voor enige aanspraken die voortkomen uit de overeenkomst ligt uitsluitend bij de rechtbank van Amsterdam. Indien enige bepaling in deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door enige rechtbank met competente rechtsmacht, heeft het niet geldig zijn van bedoelde bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden, die volledig van kracht en effectief blijven. Het afstand doen van enige voorwaarde van deze Voorwaarden wordt niet gezien als het in de toekomst of definitief afstand doen van bedoelde voorwaarde of enig andere voorwaarde. Bovendien wordt, wanneer Meedoeninpurmerend.nl niet in staat is om enige voorwaarde van deze Voorwaarden af te dwingen, dit niet beschouwt als afstand doen van bedoelde voorwaarde noch op ander wijze invloed hebben op Meedoeninpurmerend.nls vermogen om deze voorwaarde op enig moment in de toekomst in te roepen. Behalve wanneer dat uitdrukkelijk in een aanvullende overeenkomst, gelden aanvullende voorwaarden voor bepaalde delen van de Meedoeninpurmerend.nl Sites, of in een softwarelicentie of in materiaal op bepaalde pagina’s op de Meedoeninpurmerend.nl Sites is opgenomen, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst aangaande het gebruik van de Meedoeninpurmerend.nl Sites, tussen U en Meedoeninpurmerend.nl. In deze Voorwaarden zal geen enkele verandering worden aangebracht behalve bij de plaatsing van een herziening op deze pagina.

14. Aanvullende Voorwaarden

Voor bepaalde gebieden van de Meedoeninpurmerend.nl Sites gelden aanvullende Voorwaarden. Door gebruik te maken van deze gebieden, of delen ervan, stemt U ermee in zich te houden aan de aanvullende Voorwaarden die op deze gebieden van toepassing zijn. Door gebruik te maken van enige gebieden van deze website of de andere Meedoeninpurmerend.nl Sites die Google Maps bevatten stemt U ermee in zich te houden aan de Gebruiksvoorwaarden van Google Maps die beschikbaar zijn op http://maps.google.com/help/terms_maps.htmlen de juridische verklaringen beschikbaar op http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

15. Termijn en Stopzetting

Deze voorwaarden blijven volledig van kracht en in werking zolang U Gebruiker bent van enige Meedoeninpurmerend.nl Site. Meedoeninpurmerend.nl behoudt het recht, uitsluitend door haar te beoordelen, om alle haar wettig ter beschikking staande middelen in te zetten, inclusief maar niet beperkt tot, het verwijderen van Uw Gebruiker Inhoud van de Meedoeninpurmerend.nl Sites en onmiddellijke stopzetting van Uw registratie bij of de toegangsmogelijkheden tot de Meedoeninpurmerend.nl Sites en/of enige andere dienst die Meedoeninpurmerend.nl U biedt- wanneer deze Voorwaarden door U worden geschonden. Zelfs nadat U geen Gebruiker van de Meedoeninpurmerend.nl Sites meer bent, blijven bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden van kracht, inclusief de Delen 1, 2, 5, 7 tot en met 16.