1. Overeenkomst. Deze overeenkomst, inclusief eventuele bijlagen (gezamenlijk genoemd de "Overeenkomst"), geldt tussen de onderneming (de "Klant") en meedoeninpurmerend.nl . De diensten (de "Diensten") welke worden verstrekt, staan vermeld in de bijgevoegde Verkooporder en zijn onderworpen aan deze Overeenkomst. De sites waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst (de "Sites”) worden gedefinieerd als alle websites die onder het beheer vallen van meedoeninpurmerend.nl.


2. Termijn en beëindiging. De termijn van deze Overeenkomst (de "Termijn") begint op de begindatum van de plaatsing van de vacature op de site, en loopt, tenzij anders is bepaald, af op het moment dat de klant deze van de site verwijderd of op het moment dat de vacature is vervuld.

3. Vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en extra diensten. (a) Elke partij houdt de specifieke voorwaarden van deze Overeenkomst vertrouwelijk en openbaart ze niet aan een derde partij (andere dan zijn professionele adviseurs en/of aangesloten bedrijven op een vertrouwelijke basis) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, tenzij vereist op grond van de wet. (b) Meedoeninpurmerend.nl verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming die momenteel van kracht is, en verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat is te vinden op http://my.meedoeninpurmerend.nl/privacy/. Om de integriteit van zijn Sites te handhaven, behoudt Meedoeninpurmerend.nl zich het recht voor om enige toezichthoudende of handhavende instanties contactgegevens te doen toekomen wanneer daarom wordt gevraagd. Meedoeninpurmerend.nl kan eveneens contactgegevens doorsturen wanneer er zich een klacht voordoet met betrekking tot het gebruik door de Klant van de Site en wanneer dat gebruik wordt geacht in strijd te zijn met deze Overeenkomst. (c) De Klant stemt ermee in dat Meedoeninpurmerend.nl Klant e-mails kan sturen met informatie over verbeteringen van de Diensten, belangrijke nieuwe functies en ander reclame-uitingen (met inbegrip van onderzoeksenquêtes) totdat Klant in schriftelijke vorm deze toestemming beëindigt.

4. Eigendom. Tenzij anders bepaald, zoals tussen Meedoeninpurmerend.nl en Klant, zijn en blijven alle vacatures, advertenties en/of video's die door Klant voor plaatsing op enige Site worden aangeleverd en alle intellectuele en andere eigendomsrechten te allen tijde eigendom van Klant. Klant verleent Meedoeninpurmerend.nl en zijn aangesloten bedrijven een onherroepelijke, royaltyvrije, eeuwigdurende, volledig betaalde, niet-exclusieve en wereldwijde licentie voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren, publiceren, uitvoeren, weergeven en distribueren van deze door Klant (geheel of gedeeltelijk) aangeleverde vacatures, advertenties en/of video's. Klant verleent Meedoeninpurmerend.nl ook een niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare beperkte licentie om merken, logo´s en ander intellectueel eigendom van Klant weer te geven, te kopiëren en te publiceren welke Meedoeninpurmerend.nl ter beschikking zijn gesteld slechts om aan zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te voldoen. Meedoeninpurmerend.nl behoudt alle rechten, titels en belangen, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op en in: (i) alle merkgebonden technologie en software opgenomen of verwerkt in of onderdeel vormend van de Sites en (ii) de inhoud (met uitzondering van de inhoud van de Klant zoals hierboven beschreven) op of een deel van de Sites en alle elementen die deel uitmaken van of opgenomen zijn in (of een verzameling of samenstelling vormen) van enige van voorafgaande.

5. Voorwaarden voor gebruik. Meedoeninpurmerend.nl behoudt zich het recht voor om de door Meedoeninpurmerend.nl aan de Klant aangeboden Diensten en/of alle wachtwoorden en andere toegangscodes op te schorten als Meedoeninpurmerend.nl redelijke gronden heeft te vermoeden dat de Klant in strijd handelt met enige bepaling van deze Overeenkomst of enige overeenkomst met Klant of enige Gebruiksvoorwaarden.

6. Beperkte garantie. Meedoeninpurmerend.nl garandeert dat het Diensten op een professionele manier uit zal voeren met de geldende standaarden in de bedrijfstak. Met uitzondering van het voorgaande, geeft Meedoeninpurmerend.nl geen garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het ontbreken van enige inbreuk op toepasselijke wetgeving of intellectuele eigendomrechten van een derden met betrekking tot de Diensten of de Sites, of de functionaliteit, compatibiliteit met specifieke software-browsers, prestaties of het resultaat van gebruik van de Diensten of de Sites.

7. Vrijwaring. Elke partij (elk, in die hoedanigheid, de "Vrijwarende Partij") vrijwaart de wederpartij, zijn aangesloten bedrijven en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten (elk, in die hoedanigheid, een "Gevrijwaarde Partij" en gezamenlijk de "Gevrijwaarde Partijen), tegen eventuele claims door derden, acties of eisen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die ontstaan of voortvloeien uit: (a) inbreuk of vermeende inbreuk op een octrooi, auteursrecht, handelsgeheim of ander eigendomsrecht van een derde partij, voortvloeiend uit of verband houdend met (i) in het geval van Meedoeninpurmerend.nl, de levering van de Diensten en (ii) in het geval van Klant, het plaatsen van enig materiaal op enige Site door of namens Klant, (b) in het geval van Meedoeninpurmerend.nl, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag voortvloeiend uit of in verband staand met de levering van de Diensten, en (c) in het geval van Klant, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of laster voortvloeiend uit van of gerelateerd aan het gebruik van de Diensten. De verplichtingen van Vrijwarende partij hieronder zijn alleen van toepassing indien de Gevrijwaarde partij de Vrijwarende partij direct in kennis stelt betreffende een dergelijke claim, actie of eis.

8. Beperking van aansprakelijkheid. Niets in deze voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van beide partijen voor zover dat bij wet verboden is. Behalve de verplichtingen van een Vrijwarende Partij uit hoofde van artikel 8, en zonder op enigerlei wijze de betalingsverplichtingen van Klant te beperken op grond van deze Overeenkomst, (a) zal geen enkele partij aansprakelijk zijn jegens enige andere partij (noch jegens enige persoon die rechten claimt die zijn afgeleid van de rechten van de andere partij) voor wat betreft indirecte schade, gevolgschade, bijzondere of morele schade, van welke aard ook - met inbegrip van gederfde inkomsten of winst, verlies van business of verlies van gegevens - die voortvloeien uit of in verband staan met deze Overeenkomst of de diensten die in het kader hiervan zijn geleverd, ongeacht of de aansprakelijke partij, of beweerde aansprakelijke partij op de hoogte was gesteld van, een andere reden had om te weten, of in feite wist van de mogelijkheid hiervan, en (b) de maximale aansprakelijkheid van elke partij die voortvloeit uit of in verband staat met deze overeenkomst, elk product, de diensten die in het kader hiervan worden geleverd of enige Site zal het betaalde of te betalen bedrag door Klant aan Meedoeninpurmerend.nl tijdens de looptijd hiervan niet overschrijden.

9. Diversen. Met betrekking tot het gebruik of de levering van de Diensten stemt elke partij ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot arbeid, werkgelegenheid en gegevensbescherming. Klant gaat er ook mee akkoord dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een sollicitant wordt verstrekt, niet wordt gebruikt in enige beslissing in verband met werkgelegenheid. Iedere partij bij deze Overeenkomst treedt op als onafhankelijk contractant en niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als een partnerschap, joint venture of enig soort van agentschapsovereenkomst tussen Meedoeninpurmerend.nl en Klant of een van de werknemers van de Klant of diens agenten. Deze Overeenkomst, die kan worden gesloten in meerdere exemplaren, bevat het volledige begrip van partijen met betrekking tot de transacties en zaken die hierin vervat zijn en vervangt alle eerdere mededelingen, afspraken en overeenkomsten (mondeling of schriftelijk), evenals alle verkooporders of andere voorwaarden of inkoopvoorwaarden die niet afkomstig zijn van Meedoeninpurmerend.nl die in de loop der tijd zijn of worden voorgelegd door Klant, en kan niet worden gewijzigd of opzij gezet, behalve schriftelijk en met instemming van beide partijen. Tenzij anders toegestaan in artikel 3, kan geen der partijen deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen door middel van fusie, verkoop of overdracht van activa of aandelen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de niet-overdragende partij, behalve in het geval van Meedoeninpurmerend.nl, (i) in verband met een fusie, consolidatie, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel alle van zijn activa, of (ii) aan een partij die zeggenschap heeft over of onder de zeggenschap van Meedoeninpurmerend.nl valt danwel gezamenlijk met Meedoeninpurmerend.nl onder dezelfde zeggenschap valt (elk een "Toegestane Overdracht"). Geen enkele partij heeft zich op enige garantie van enige andere partij gebaseerd die niet uitdrukkelijk vermeld staat in deze Overeenkomst. Een nalaten of vertraging van de zijde van enige partij bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel waarin in deze Overeenkomst voorziet, zal niet als verklaring van afstand daarvan gelden, noch zal enige afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van of het nalaten van uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel enige andere of verdere uitoefening daarvan beletten, noch van de uitoefening van enig andere recht of rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst. Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit wordt aangemerkt als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar in welke mate dan ook, zal deze bepaling in die mate worden gescheiden van de overige bepalingen, welke geldig zullen blijven in de ruimste zin zoals toegestaan door de wet. Deze Overeenkomst en eventuele geschillen tussen Klant en Meedoeninpurmerend.nl met betrekking tot deze overeenkomst, worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam. De prestaties van elke partij in het kader van deze Overeenkomst zijn onderworpen aan overmacht. Geen van de voorwaarden in deze overeenkomst kunnen worden afgedwongen door enige persoon die hierin geen partij is.

Productvoorwaarden

1. Meedoeninpurmerend.nl vacatureplaatsing(en)
Een vacature is een advertentie voor een beschikbare baan die wordt geplaatst op. Vacatures kunnen worden geplaatst met behulp van het plaatsingshulpmiddel van Meedoeninpurmerend.nl (MOHR/MHX), BGW (server alignment Business Gateway.

Klant gaat ermee akkoord dat alle vacatures die worden weergegeven op de Site, betrekking hebben op specifieke bestaande vacatures en geen standaard of algemene functiebeschrijvingen zijn. Behalve zoals uiteengezet in de VO, stemt Klant ermee in geen vacatures op enige Site te plaatsen die: (i) niet voldoen aan de van toepassing zijnde wet- of regelgeving, (ii) links bevatten naar een Site die concurreert met Meedoeninpurmerend.nl; (iii) "verborgen" irrelevante of misleidende trefwoorden bevatten; (iv) enig piramidespel bevatten, "clublidmaatschap", distributeurschap of agentuurovereenkomst voor (een) vertegenwoordiger(s) of andere zakelijke positie bevat die een vooruit- of periodieke betaling vereisen, alleen commissiegeld betalen (behalve wanneer de vacature aangeeft dat alleen commissiegeld wordt betaald en duidelijk het te verkopen product of de te verkopen dienst beschrijft), of de werving van andere leden, onderdistributeurs of onderagenten vereisen; (v) enig logo of andere merken bevatten behalve die van de klant zelf, behoudens zoals toegestaan in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden; (vi) een hyperlink bevatten naar de eigen vacaturewebsite van Klant, of (vii) een hyperlink bevatten naar een website die materiaal bevat dat lasterlijk, beledigend of obsceen is of bedreigend van aard is, of die naar oordeel van Meedoeninpurmerend.nl ergernis of ongemak of angst bij enige persoon veroorzaakt, met inbegrip van, zonder beperking, racistisch, seksistisch, intimiderend, bedreigend, discriminerend, vulgair of beledigend materiaal, meningen of boodschappen.

Meedoeninpurmerend.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken enige niet-conforme vacature of vacatures op enige Site op elk gewenst moment te verwijderen.


2. CV database toegang (CV licenses)
Een CV Database Toegang biedt Klant toegang tot de cv database van Meedoeninpurmerend.nl, die doorzoekbare cv's bevat van werkzoekenden ("CV Database"). Een CV Database Toegang is een licentie voor een enkele, individuele gebruiker die onder de directe controle van Klant staat ("CV Database Gebruiker") voor toegang tot de CV Database via een uniek wachtwoord voor de duur en de aard (dat wil zeggen, nationaal of lokaal). Een cv inzage vindt plaats wanneer er op een cv wordt gereageerd naar aanleiding van een zoekactie naar een cv. Voorbeelden van een enkele cv inzage omvatten, zonder beperking, wanneer een CV Database Gebruiker: (a) een cv opent, (b) de cv opent en afdrukt, (c) de cv opent en e-mailt, (d) de cv opent en deze aan een map toevoegt of (e) een cv aan een map toevoegt zonder die cv te openen. Inzage in meerdere cv’s vindt plaats wanneer een CV Database Gebruiker dezelfde cv meerdere malen opent en sluit (Opmerking: een "bekeken"-icoon wordt dan weergegeven in de cv zoekresultaten om aan te geven dat een cv is ingezien door de CV Database Gebruiker). Zodra een cv in een map is geplaatst, kan Klant de cv meerdere malen openen zonder dat dit als meerdere cv inzages wordt aangemerkt. Als extra gebruikers (anders dan de genoemde licentiehouders voor de CV Database) zich toegang verschaffen tot de CV Database, dan wordt een dergelijk delen gezien als een schending van deze Overeenkomst.

Klant stemt ermee in Meedoeninpurmerend.nl onmiddellijk na het vertrek van iedere persoon aan wie een wachtwoord is verstrekt, op de hoogte te stellen, en Meedoeninpurmerend.nl behoudt zich het recht voor om dit wachtwoord te verwijderen en een vervangend wachtwoord te verstrekken na kennisgeving aan Klant. Meedoeninpurmerend.nl behoudt zich het recht voor om uitgegeven wachtwoorden periodiek te wijzigen na kennisgeving aan Klant. Als extra gebruikers (anders dan de genoemde licentiehouders voor de CV Database) de CV Database benaderen, dan wordt dergelijk delen gezien als een schending van deze Overeenkomst.

Klant gaat ermee akkoord dat hij de CV Database gebruikt om te zoeken naar kandidaten voor specifieke beschikbare banen met bijpassende profielen en hen geen andere diensten zal aanbieden.


3. Targetmail
Gerichte e-mails ("TargetMail") zijn e-mails verstuurd door Meedoeninpurmerend.nl naar werkzoekenden die zich hebben aangemeld om informatie van werkgevers te ontvangen. De inhoud van een TargetMail bestaat uit een functieomschrijving van een actuele vacature die op het moment van de TargetMail-campagne op de Site staat. De TargetMail bevat ook een link naar de vacature op de Site, waardoor de werkzoekende direct kan solliciteren naar de baan.

Voor zover toegestaan door de wet, wijst Meedoeninpurmerend.nl alle garanties af ten aanzien van positionering, niveaus, kwaliteit of timing van: (i) doorklikaantallen, (ii) gebruiksstatistieken en (iii) het precieze tijdstip waarop de TargetMail wordt verzonden. Klant is als enige verantwoordelijk voor de creatie van al het reclamemateriaal en gaat ermee akkoord om alle materialen voor de Bedrijfspresentatie te leveren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het van tijd tot tijd geldende beleid van Meedoeninpurmerend.nl. Alle inhoud van TargetMails is onderworpen aan de goedkeuring van Meedoeninpurmerend.nl en Meedoeninpurmerend.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op elk gewenst moment TargetMail te weigeren of te verwijderen. Meedoeninpurmerend.nl aanvaardt geen TargetMails die pop-ups genereren of die leiden tot een niet door de gebruiker gestarte download.

4. Button
Een button is een grafische advertentie van een kleinere omvang dan een banner. Wanneer een werkzoekende op button klikt, wordt deze doorverwezen naar de website van Klant.

Voor zover toegestaan door de wet, wijst Meedoeninpurmerend.nl alle garanties af ten aanzien van positionering, niveaus, kwaliteit of timing van: (i) doorklikaantallen, (ii) gebruiksstatistieken, (iii) de beschikbaarheid en/of levering van enige vertoningen op de Site, (iv) klikken en (v) de nabijheid of plaatsing van enige advertentie. Meedoeninpurmerend.nl geeft geen garantie voor de datum of data voor het plaatsen van de advertentie(s) en garandeert niet dat de advertentie(s) niet nog na de vermelde einddatum worden weergegeven. Meedoeninpurmerend.nl zal echter redelijke inspanningen verrichten om te voldoen aan het verzoek van Klant in dit verband. Na beëindiging van deze Overeenkomst, zal Meedoeninpurmerend.nl de Advertentie van Klant verwijderen, en hyperlinks naar de geadverteerde site, vacature of Bedrijfspresentatie van Klant opheffen.

Meedoeninpurmerend.nl aanvaardt geen Reclame die pop-ups genereert of leidt tot een niet door de gebruiker gestarte download.